Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Czym jest Dom Pomocy Społecznej?

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Domy Pomocy Społecznej w Gliwicach

W Gliwicach funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, z czego dwa przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku, a jeden dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej “Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10 jest placówką przeznaczoną dla 122 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku

Telefon: 32 232 26 46
Miesięczny koszt utrzymania wynosi 6 155,68 zł.

Dom Pomocy Społecznej “Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100 jest placówką przeznaczoną dla 57 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.

Strona internetowa: www.opoka.gliwice.pl

Telefon 32 232-21-91

Miesięczny koszt utrzymania wynosi 7 629,15 zł.

Dom Pomocy Społecznej “Nazaret” w Gliwicach przy ul. Odrowążów 124 przeznaczony dla 48 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku.

Telefon: 32 332 06 32

Miesięczny koszt utrzymania wynosi 5 815 zł.

Jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w gliwickich Domach Pomocy Społecznej

Po wydaniu decyzji o skierowaniu do DPS osoba ubiegająca się jest umieszczana na liście oczekujących, otrzymuje także pismo z orientacyjnym czasie oczekiwania. Należy jednak zaznaczyć, że czas oczekiwania jest niezależny od tutejszego Ośrodka i może ulec zmianie.

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

Procedurę kierowania do DPS rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zainteresowanej. W tym celu należy skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym w punkcie rejonowym lub na filii – wykaz ulic dostępny w zakładce rejony.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

W przypadku skierowania do gliwickich placówek Dyrektor OPS informuje o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z podaniem szacunkowego czasu oczekiwania.
W przypadku skierowania do placówki znajdującej się poza Gliwicami informujemy o przekazaniu dokumentacji do właściwej Jednostki.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
W przypadku występowanie choroby psychicznej u osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS do zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie lekarza psychiatry.
W przypadku występowania upośledzenia umysłowego u osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS do zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie psychologa.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2023 poz. 901 z późn. zm.).