A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej

Czym jest Dom Pomocy Społecznej?

Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Domy Pomocy Społecznej w Gliwicach

W Gliwicach funkcjonują 3 Domy Pomocy Społecznej, z czego dwa przeznaczone są dla osób w podeszłym wieku, a jeden dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej “Nasz Dom” w Gliwicach, ul. Derkacza 10 jest placówką przeznaczoną dla 122 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku

Telefon: 32 232 26 46
Miesięczny koszt utrzymania wynosi 4533,97 zł.

Dom Pomocy Społecznej “Opoka” w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 100 jest placówką przeznaczoną dla 57 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle somatycznie chorych.

Strona internetowa: www.opoka.gliwice.pl

Telefon 32 232-21-91

Miesięczny koszt utrzymania wynosi 5430,04 zł.

Dom Pomocy Społecznej “Nazaret” w Gliwicach przy ul. Odrowążów 124 przeznaczony dla 48 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku.

Telefon: 32 332 06 32

Miesięczny koszt utrzymania wynosi 4028,24 zł.

Jaki jest okres oczekiwania na umieszczenie w gliwickich Domach Pomocy Społecznej

Po wydaniu decyzji o skierowaniu do DPS osoba ubiegająca się jest umieszczana na liście oczekujących, otrzymuje także pismo z orientacyjnym czasie oczekiwania. Należy jednak zaznaczyć, że czas oczekiwania jest niezależny od tutejszego Ośrodka i może ulec zmianie.

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania.

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

Procedurę kierowania do DPS rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku u pracownika socjalnego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub zamieszkania osoby zainteresowanej. W tym celu należy skontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym w punkcie rejonowym lub na filii – wykaz ulic dostępny w zakładce rejony.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

W przypadku skierowania do gliwickich placówek Dyrektor OPS informuje o wpisaniu na listę osób oczekujących wraz z podaniem szacunkowego czasu oczekiwania.
W przypadku skierowania do placówki znajdującej się poza Gliwicami informujemy o przekazaniu dokumentacji do właściwej Jednostki.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
W przypadku występowanie choroby psychicznej u osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS do zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie lekarza psychiatry.
W przypadku występowania upośledzenia umysłowego u osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS do zaświadczenia lekarskiego dołącza się zaświadczenie psychologa.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.

Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769).

 

Sekcja Logotypów