Aktywnie dla Gliwic

logotypy Unii Europejskiej

O projekcie – ,,Aktywnie dla Gliwic’’

Projekt „Aktywnie dla Gliwic” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu od 01.01.2021 do 30.06.2023 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATORZY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU:  2 625 128,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 231 358,80 ZŁ

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do 124 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gliwic. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami , osoby pracujące spełniające kryteria udziału w projekcie wraz z otoczeniem tych osób.

Projekt „Aktywnie dla Gliwic’’ ma na celu aktywne włączenie, w tym promowanie równości szans i aktywnego uczestnictwa oraz zwiększenia szans  na zatrudnienie, wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniający specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności.

Działania będą się koncentrować w czterech Programach Aktywności Lokalnej w dzielnicach:

 • Zatorze – PAL ‚‚Współtworzę Zatorze’’
 • Szobiszowice – PAL ‚‚Szobiszowice  – Potencjał w mieście Gliwice’’
 • Sośnica – PAL ,,Fedruj Swój Sukces”
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w mieście Gliwice – PAL ,,Reaktywacja”

Zaplanowane wsparcie w ramach projektu:

 • praca socjalna,
 • wsparcie psychologa,
 • praca nad zadłużeniami,
 • rozwijanie aktywności społecznej, wyłanianie i wspieranie aktywistów społecznych,
 • integracja członków społeczności na rzecz których realizowane są PALe,
 • warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznych,
 • wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym dla mieszkańców Gliwic,
 • warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży,
 • rozwój idei wolontariatu w realizowanych PALach,
 • warsztaty o charakterze edukacyjno – integracyjnym.