Informacje ogólne

O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach utworzony został z dniem 1 maja 1990 r. mocą Uchwały nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach z dnia 28 lutego 1990 r.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice funkcjonującą w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r.

Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,
 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
 • dodatków mieszkaniowych,
 • dodatków energetycznych,
 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłków i stypendiów szkolnych.

Ośrodkiem kieruje Dyrektor.

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach”.

Pliki do pobrania

Informacje o budżecie i majątku OPS

Czytaj więcej