Transport

Usługi Transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic realizuje firma:

Usługi Transportowe – Katarzyna Lemańska-Posłuszny

Termin przejazdu można umawiać pod nr telefonu: 508699971, 508686554 od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 20.00 z dwudniowym wyprzedzeniem planowanego przewozu.


Obowiązujący cennik usług przewozowych

Wyszczególnienie Kwota
Opłata za przewóz do 5 km na terenie Gliwic 15 PLN
Opłata za przewóz powyżej 5 km na terenie Gliwic 22,50 PLN
Opłata za przewóz na trasie wykraczającej poza granice Gliwice (liczone tam i z powrotem) 1,50 PLN/km

 

Regulamin

 1.  Prawo do korzystania z transportu mają osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością poruszania się, będące mieszkańcami Gliwic.
 2. Pierwszeństwo w przewozach mają osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 3. Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu tylko z osobą niepełnosprawną.
 4. Wykonawca zobowiązuje się przyjmować i realizować zgłoszenia potrzeb przewozowych od osób niepełnosprawnych od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00 –20:00.
 5. Termin przewozu należy ustalać z przewoźnikiem co najmniej 2 dni przed jego planowaną realizacją.
 6. Przewoźnik może odmówić realizacji przewozu w przypadku realizacji uprzednio umówionych przewozów.
 7. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy oprócz przewozu pasażerów zobowiązani są do:
  1. udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu i odwrotnie
  2. dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 8. Przewozy odbywać się będą na terenie miasta Gliwice.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej przewozy mogą odbywać się także poza terenem miasta Gliwice.
 10. Zlecenia na przejazd należy zgłaszać do dyspozytora Wykonawcy na nr telefonu:
  508699971, 508686554.
 11. Osoba niepełnosprawna korzystająca z przewozu ma obowiązek okazania na żądanie kierowcy pojazdu, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (zaświadczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności) oraz miejsca zamieszkania i wniesienia opłaty wg obowiązującej taryfy – cennika zatwierdzonego przez Zamawiającego.
 12. Nie okazanie dokumentu, o którym mowa w punkcie powyżej nie uprawnia do korzystania z przewozu.
 13. Kierowca ma obowiązek wydać pasażerowi dokument potwierdzający wniesienie przez niego opłaty za przejazd. Na tej podstawie Wykonawca na żądanie pasażera wystawi rachunek uproszczony, będący podstawą do zastosowania ulgi w podatku dochodowym (limitowane wydatki na cele rehabilitacyjne).
 14. Pasażerowie mający zastrzeżenia do Przewoźnika mają prawo zgłaszać skargi na piśmie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Górnych
  Wałów 9.