Prawdy i mity

Prawdy

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka następuje po uzyskaniu zgody, odpowiednio rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka

Rodzina zastępcza zawsze ma prawo decydować.
Brak zgody rodziców zastępczych albo prowadzącego rodzinny dom dziecka uniemożliwia umieszczenie dziecka w danej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Od wymogu uprzedniego uzyskania zgody na umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej jest jeden wyjątek, który odnosi się do rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie

Rodzina zastępcza podczas pełnienia opieki nad dzieckiem współpracuje z wieloma instytucjami. Wśród nich należy wymienić organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, sąd rejonowy czy placówki oświatowe.

Brakuje zainteresowanych sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

Aktualnie w pieczy zastępczej brakuje przede wszystkim osób, które gotowe są do stworzenia rodziny zawodowej, a więc takiej, która wymaga rezygnacji z pracy przez co najmniej jednego rodzica zastępczego.
Brakuje również potencjalnych specjalistycznych rodzin zastępczych, które pod swoją opiekę wezmą dzieci niepełnosprawne, wymagające szczególnej uwagi.

Niektóre dzieci zostają w rodzinach zastępczych do dorosłości

Podstawowym celem pieczy zastępczej jest czasowe objęcie opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą.
To podarowanie czasu rodzinie biologicznej, aby naprawiła powstałe w niej problemy.
Zdarza się jednak, że sytuacja prawna dziecka trafiającego do rodziny zastępczej nie zostaje uregulowana do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Nie bez znaczenia jest również głęboka więź dziecka z rodziną zastępczą.

Rodzice zastępczy maja obowiązek umożliwiać dziecku kontakty z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej

Rodzina zastępcza, przyjmując dziecko pod opiekę, zabiera do swojego domu również jego relacje z rodziną biologiczną.
Dopóki nie istnieją inne zalecenia wydane przez sąd, rodzina zastępcza musi utrzymywać kontakt z rodzicami biologicznymi oraz umożliwiać ten kontakt dziecku. Jest to niezmiernie istotne w procesie wychodzenia z trudności przez rodzinę biologiczną.

Mity

Rodziną zastępczą może zostać tylko małżeństwo

Rodzinę zastępczą mogą tworzyć małżonkowie, osoby pozostające w związku partnerskim, a także osoby samotne. Więcej o tym, kto może zostać kandydatem na rodzinę zastępczą, znajdziesz tutaj tutaj.

Rodzina zastępcza to adopcja

Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki. W momencie skierowania dziecka do pieczy zastępczej rozpoczyna się proces wspólnej pracy nad pokonaniem powstałych w rodzinie zastępczej trudności.
W procesie tym biorą udział nie tylko biologiczni rodzice, ale i rodzice zastępczy oraz szereg instytucji wspierających powrót do gotowości pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców biologicznych.
W każdym przypadku dąży się do jak najszybszego powrotu dziecka do rodzinnego domu, o ile sytuacja w nim zostanie ustabilizowana.

Rodzinom zastępczym nie należy się urlop ani odpłatna dodatkowa pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi

Zawodowa rodzina zastępcza ma prawo do czasowego odstąpienia od opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem.
Przysługujący „urlop” wynosi 30 dni kalendarzowych w skali roku.
Dodatkowo może liczyć na szereg narzędzi wspierających jej funkcjonowanie. Do instytucji pomocowych zaliczamy między innymi koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, poradnie specjalistyczne i placówki oświatowe. Ogromnym wsparciem w procesie pełnienia funkcji rodziny zastępczej są również inne rodziny.

Umowę na rodzinę zastępczą zawiera się na czas nieokreślony

Umowa nie musi być na zawsze. W umowie również określa się warunki ewentualnego rozwiązania umowy.
Ustawodawca jednak wymaga aby z rodziną zastępczą niezawodową i zawodową umowę zawierać na okres co najmniej 4 lat, a z rodzinnym domem umowę zawierać się na okres co najmniej 5 lat.

W rodzinie zastępczej, w tym samym czasie, może przebywać nieograniczona liczba dzieci

Niewykonalna jest skuteczna opieka nad nieograniczoną liczbą dzieci.
Dlatego w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Natomiast w rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.
W razie konieczności umieszczenia rodzeństwa w zawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą tych rodzin oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

Rodziny zastępcze opiekują się dzieckiem tylko do 18 roku życia

Obowiązek opieki nad dzieckiem, które trafiło do rodziny zastępczej obowiązuje do osiągnięcia przez nie pełnoletności.
Należy jednak podkreślić, że jeśli wychowanek kontynuuje naukę, ma prawo do pozostania w rodzinie zastępczej do ukończenia 26 roku życia.

Wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej są sierotami

Zdecydowana większość dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, ma rodziców biologicznych.
Dzieci są pod opieką pieczy zastępczej z powodu między innymi uzależnienia rodziców, braku odpowiedniej opieki, przemocy domowej czy pobytu rodziców w zakładzie karnym.

Dzieci do rodziny zastępczej trafiają z powodu biedy

Skierowanie dziecka do pieczy zastępczej powodowane jest wieloma czynnikami. Często zdarza się, że jest to konsekwencja kumulacji wielu trudności rodzinnych i okoliczności.
Wśród przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej wymienić można między innymi występujące w rodzinie biologicznej uzależnienia, przemoc, choroby utrudniające lub uniemożliwiające opiekę bądź trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Dziecko przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej nie ma prawa do powrotu do swojej rodziny

Powrót dziecka do biologicznej rodziny determinowany jest wieloma czynnikami, a najważniejszym z nich jest przezwyciężenie powstałych trudności przez rodziców.
Dopiero po osiągnięciu pełni samodzielności w odpowiednim wypełnianiu funkcji wychowawczych oraz opiekuńczych rodzice mogą odzyskać dziecko, które czasowo zostało zabezpieczone w pieczy zastępczej.

Praca rodzin zastępczych to system ośmiogodzinnego dnia pracy

Opieka nad dzieckiem, które zostało przyjęte do rodziny zastępczej, nie różni się pod względem poświęcanego czasu od opieki nad dzieckiem biologicznym.
To zadanie realizowane jest przez rodziców zastępczych niemal przez całą dobę, każdego dnia.