Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że z dniem 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa nowelizująca przepisy dot. dodatku osłonowego.

Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o dodatek osłonowy należy składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 w następujących godzinach:
  • Poniedziałek: 9:00 – 16:30
  • Wtorek: 8:00 – 12:00 (ustal termin)*
  • Środa: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Czwartek: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Piątek: 9:00 – 11:00

*w sprawach dotyczących wybranej komórki organizacyjnej Ośrodka przyjmowane są osoby, które mają ustalony termin wizyty w ramach usługi “ustal termin”.

 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Wnioski złożone po 30.04.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gliwic powinni złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatek osłonowy przysługuje także cudzoziemcom mieszkającym na terenie Gliwic pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w ustawie.

W przypadku tworzenia wieloosobowego gospodarstwa domowego wniosek powinien zostać złożony wyłącznie przez jedną, pełnoletnią osobę.

Przykład:

Mąż i żona tworzą wspólne gospodarstwo domowe. Wniosek powinien zostać złożony przez jednego z małżonków. Jeżeli wniosek złoży zarówno żona, jak i mąż dodatek zostanie przyznany tej osobie, która złoży wniosek, jako pierwsza.

Jakie są kryteria otrzymania dodatku osłonowego?

Składając wniosek o dodatek należy przebywać na terytorium RP.

O dodatek może ubiegać się każdy mieszkaniec Gliwic, niezależnie od źródła ogrzewania, które znajduje się w danym lokalu, w którym mieszka.

Podstawowym kryterium przyznania dodatku jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przypadku:

 • gospodarstwa jednoosobowego wynosi 2100 zł,
 • gospodarstwa wieloosobowego 1500 zł/na osobę.

Czy przysługuje mi dodatek, jeżeli mój dochód przekracza kryterium?

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, tj. dodatek osłonowy zostanie pomniejszony o wysokość przekroczonego dochodu. Minimalna kwota dodatku osłonowego, którą można przyznać wynosi 20 zł.

Kiedy następuje podwyższenie kwoty dodatku osłonowego?

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa art. 27 a ust .1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W celu otrzymania podwyższonego dodatku osłonowego nie należy dołączać zaświadczeń z centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawca może jednak dostarczyć kserokopię złożonej deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków – deklaracja nie jest dokumentem obowiązkowym, lecz przyspieszy postępowanie w sprawie.

Jak liczymy dochody?

Rokiem, z którego uwzględniamy dochody jest rok 2022:

Nie uwzględniana jest utrata, ani uzyskanie dochodu.

Przykład:

Żona, mąż, dziecko, babcia tworzą wspólne gospodarstwo domowe. W roku 2022 żona i mąż nie uzyskiwali dochodu. Klientka oraz klient podjęli zatrudnienie w 2023 r. Babcia w roku 2022 r. uzyskiwała emeryturę.

Składając wniosek uwzględniony zostanie wyłącznie dochód babci.

W przypadku osiągnięcia przez rodzinę w roku bazowym dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy złożyć oświadczenie wskazujące na wysokość osiągniętych dochodów oraz ich źródło.

Przykładem dochodów niepodlegających opodatkowaniu są alimenty na rzecz dzieci, świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego, stypendia, czy świadczenie rodzicielskie.

Od dochodu rodziny odliczane są alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku bazowym. W tym celu we wniosku należy uzupełnić stosowną rubrykę.

Kogo należy wpisać do składu wspólnego gospodarstwa domowego?

W skład wspólnego gospodarstwa domowego wchodzą wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące z wnioskodawcą i wspólnie z nim gospodarujące.

Przykład:

Pani samotnie wychowuje córkę. Mieszka i wspólnie gospodaruje ze swoimi rodzicami.

Skład rodziny:

Pani, córka, matka wnioskodawczyni, ojciec wnioskodawczyni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek.

W przypadku uzyskiwania dochodów niepodlegających opodatkowaniu lub dochodów z gospodarstwa rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie wraz ze wskazaniem źródła oraz wysokości dochodów.

Informacje o dochodach opodatkowanych oraz ryczałcie pozyskiwane są przez OPS.

Nie wymaga się dołączenia innych dokumentów.

Czy otrzymam informację o przyznaniu dodatku?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o dodatek osłonowy istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub składając podanie w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9.

Dlaczego otrzymałem decyzję, a nie informację?

W sytuacjach wskazanych w ustawie OPS wydaje decyzje. W szczególności decyzja wydawana jest w przypadku odmowy przyznania dodatku osłonowego.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Dodatek osłonowy przysługujący za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Otrzymałem wezwanie z Ośrodka, co należy zrobić?

W przypadku, jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony Ośrodek wezwie Państwa do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku, jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych dokumentów Ośrodek wezwie Państwa do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie od 14 do 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Złożyłem wniosek w tym samym czasie, co osoba trzecia, a nie mam wypłaty?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Przyczyną może być w szczególności konieczność papierowego pozyskania danych o składkach zdrowotnych wobec osób pobierających emeryturę/rentę.

Złożenie niekompletnego wniosku skutkuje koniecznością wezwania klienta do jego uzupełnienia i wpływa na wydanie decyzji w późniejszym terminie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32-335-97-14, 32-335-97-20.