O zespole

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w dniu 22.09.2023 r. Zarządzeniem nr PM 8524/23 Prezydenta Miasta Gliwice został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

Bezpośredni kontakt telefoniczny do Zespołu: 32 300-01-11.

Członkowie zespołu

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • Policji,
 • Prokuratury,
 • Sądu,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Służby Zdrowia,
 • Oświaty,
 • Straży Miejskiej,
 • Organizacji pozarządowej.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest p. Jadwiga Konopka – Chełmińska psycholog pracujący w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, Zastępcą Przewodniczącej jest p. Karolina Ploska starszy specjalista pracy z rodziną Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Zadania zespołu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi:

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym,
 • inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonywania właściwym podmiotom,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc odmową,
 • opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających doznających przemocy domowej,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań,
 • monitorowanie procedury “Niebieskie Karty”.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe. Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należy w szczególności:

 • dokonanie oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową,
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury “Niebieskie Karty”
 • dokumentowanie działań podejmowanych działań, stanowiących podstawę uznania braku zasadności wszczęcia procedury “Niebieskie Karty” lub wszczęcia procedur “Niebieskie Karty”.

Cel pracy zespołu

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego opiera się na metodzie dynamicznego współdziałania instytucji i organizacji, które z mocy prawa lub inicjatywy własnej podejmują działania na rzecz profilaktyki przemocy domowej, pomocy na rzecz osób doznających przemocy oraz reedukacji społecznej osób stosujących przemoc. Metoda ta to współtworzenie komplementarnego planu pomocy przez pracowników służb społecznych, instytucji i organizacji oraz jego realizacja w formule zespołowej.

Adresaci prac zespołu

Adresatami prac podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są mieszkańcy Miasta Gliwice, w szczególności:

 1. środowiska i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy, w tym: osoby doznające przemocy domowej, osoby stosujące przemoc domową, świadkowie przemocy domowej;
 2. środowiska zagrożone zjawiskiem przemocy domowej.

O przemocy

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) definiuje przemoc domową jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, system wartości, poglądy i styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Należy ją zaklasyfikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem według danych statystycznych przemoc domowa jest zjawiskiem powszechnym i stanowi poważny problem społeczny.

Przemoc doznawana ze strony najbliższej osoby jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę. Przemoc domowa przybiera różne formy: od przemocy fizycznej przez przemoc seksualną i psychiczną, po przemoc ekonomiczną. Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Zazwyczaj ma ona charakter długotrwały i cykliczny.

Rodzaje przemocy:

 • Przemoc fizyczna – wszelkie działania polegające na użyciu siły fizycznej i prowadzące do naruszenia nietykalności cielesnej. Celem jest zadanie osobie bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie stanu jej zdrowia lub pozbawienie życia.
 • Przemoc seksualna – działanie zmuszające osobę doznającą przemocy do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. Celem jest zaspokojenie potrzeb seksualnych sprawcy.
 • Przemoc psychiczna – działanie umyślne wykorzystujące mechanizmy psychologiczne powodujące zachwianie pozytywnego obrazu samego siebie u osoby doznającej przemocy, obniżenie poczucia własnej wartości, wzbudzenie strachu, wywołanie stanów lękowych i nerwicowych. Celem jest pozbawienie osoby doznającej przemocy poczucia sprawczości i samodzielności.
 • Przemoc ekonomiczna – działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia osoby doznającej przemocy od osoby stosującej przemoc.
 • Cyberprzemoc (przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej) –  działania i zachowania wzbudzające w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia. Są to działania podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość
 • Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych najbliższych.
 • Przemoc jest przestępstwem ściganym z różnych artykułów Kodeksu karnego

Artykuł 207 Kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej
ul. Sikorskiego 134
44-100 Gliwice
tel. 32 300-01-11