Zadania rodziny zastępczej

Najważniejszym zadaniem stojącym przed rodziną zastępczą jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i jego wychowanie.
Rola opiekunów jest w tym procesie ogromna, bo to właśnie dzięki nim wychowankowie poznają, jak właściwie powinien wyglądać dom, którego nie mieli szansy doświadczyć.

W oparciu o wieloletnią pracę trenera – szkoleniowca rodzinnej pieczy zastępczej, stworzono katalog umiejętności pozwalających na wypełnianie nowej funkcji:

 • stworzenie bezpiecznego środowiska rodzinnego
 • otoczenie dziecka właściwą opieką
 • umiejętności porozumiewania się z dzieckiem
 • zaspakajanie potrzeb dziecka
 • znajomość etapów rozwoju dziecka
 • kompensowanie opóźnień rozwojowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • tworzenie oraz modyfikowanie planów pomocy dziecku
 • umiejętność postępowania z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi oraz specjalnymi potrzebami
 • umiejętność zapewnienia stabilizacji życiowej
 • metodologiczne podejście w wychowaniu
 • dbanie o więzi z rodziną biologiczną
 • właściwe wspieranie rozwoju,
 • budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości w dziecku
 • empatyczne podejście do dziecka
 • budowanie i wzmacnianie związków dziecka z rówieśnikami
 • szeroka współpraca w zespole wspierającym
 • podstawowa wiedza dotycząca rozwiązywania konfliktów, w tym metody ich rozwiązywania
 • wiedza z zakresu prawa

Przyjęty do rodziny podopieczny powinien być traktowany w sposób otwarty, z poszanowaniem jego godności oraz wszelkich praw. Budowanie jego poczucia własnej wartości należy do najistotniejszych elementów wspólnej pracy. Dzieci trafiające do pieczy zastępczej nierzadko posiadają ogromne poczucie winy i odosobnienia, z powodu sytuacji w ich domach biologicznych. Dlatego nieustanna praca nad zmianą ich osobistego nastawienia do samych siebie jest jednym z fundamentów ich przyszłych życiowych sukcesów.