Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?

Od czego zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego?

1. Dochody

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

  • jednoosobowym: 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
  • wieloosobowym: 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

 

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ogłasza Prezes GUS na podstawie art. 20 pkt. lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi: 6346,15 zł

 

UWAGA. O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysokości dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.

2. Powierzchnia zajmowanego lokalu

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

  • 30% albo
  • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Powierzchnia

normatywna

Odstępstwa dopuszczone

w ustawie

+ 30%

+ 15 m2 w przypadku osoby niepełnosprawnej*

Dla 1 osoby 35 m2 45,5 m2 65,0 m2
Dla 2 osób 40 m2 52,0 m2 71,5 m2
Dla 3 osób 45 m2 58,5 m2 78,0 m2
Dla 4 osób 55 m2 71,5 m2 91,0 m2
Dla 5 osób 65 m2 84,5 m2 104,0 m2
Dla 6 osób 70 m2 91,0 m2 110,5 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

3. Dodatkowe warunki:

  • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2.
  • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.
  • o wymogach zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności.