Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, koszty związane z eksploatacją i remontami, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z uwzględnieniem podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Środki można przyznać w wysokości poniesionych wydatków nie więcej niż:

  • 400,00 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej zawodowej,
  • 200,00 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej niezawodowej, w której umieszczono więcej niż 3 dzieci,
  • 100,00 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej niezawodowej, w której umieszczono od 2 do 3 dzieci,
  • 50,00 zł miesięcznie dla rodziny zastępczej niezawodowej, w której umieszczono 1 dziecko.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,  o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Do składanego wniosku o środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego należy dołączyć rachunki i faktury wystawione na rodzica zastępczego/prowadzącego rodzinny dom dziecka wraz  z dowodem ich opłacenia.

Regularne składanie wniosków w sprawie utrzymania lokalu mieszkalnego znacząco przyspiesza procedurę rozpatrzenia Państwa wniosków.

Rachunki i faktury dołączone do wniosku powinny być uporządkowane miesiącami oraz zgodne z zasadą, że pod konkretną fakturą/rachunkiem powinno znajdować się potwierdzenie zapłaty.

Występują przypadki, że wnioskodawca dostarcza do wniosku wyłącznie samo potwierdzenie zapłaty bez faktury/rachunku, co wpływa na dłuższy okres rozpatrzenia wniosku (spowodowany koniecznością wezwania strony do złożenia dodatkowych dokumentów).

Wnioskując o środki finansowe za konkretny okres nie należy dołączać dokumentacji obejmującej szerszy okres.

Przy rozpatrywaniu wniosku o środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego uwzględnia się opinię organizatora rodzinnej pieczy.

Dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (należy wypełnić wniosek):