Czas na zmiany II

Czas na zmiany II

O projekcie

Projekt „CZAS NA ZMIANY II” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Projekt skierowany jest do 216 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Gliwice, mający na celu aktywizację społeczno-zawodową. Uczestnictwem w projekcie objęte są osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby usamodzielniane wraz z otoczeniem w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczestniczek/uczestników. Działania zostały oparte na trwającej minimum 6 miesięcy ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej opartej na kontrakcie socjalnym, składającej się z bloków usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym.

Tym razem wspólnie pracujemy nad:

  • integracją
  • motywacją (m.in. przy wsparciu coacha)
  • komunikacją
  • radzeniem sobie ze stresem oraz asertywnym funkcjonowaniem
  • aktywizacją zawodową
  • edukacją z zakresu profilaktyki zdrowotnej
  • ekonomią gospodarstwa domowego
  • rozwojem osobistego potencjału uczestnika (m.in. w oparciu o warsztaty o charakterze arteterapeutycznym i rozwijającym kreatywność jak decoupage, scrapbooking, fusing i inne).
Okres realizacji projektu: 01.09.2015 r. – 31.12.2017 r.

Biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Biuro Projektu “Czas na zmiany II”
ul. Bojkowska 20 piętro “-1”
tel. 32 330 20 73
e-mail: cnz2.efs@gmail.com
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu, ZAPRASZAMY.