Usługi społeczne na start II

logotypy Unii Europejskiej

 

USŁUGI SPOŁECZNE NA START II

Projekt „Usługi społeczne na start  II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r. – 31.03.2021 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR PROJEKTU: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 807 430,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 750 909,90

 

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, beneficjentów OPS w Gliwicach, którzy doświadczają ubóstwa oraz bezradności związanej z wychowaniem i opieką nad dziećmi, prowadzeniu gospodarstwa domowego.  Wsparciem w projekcie zostanie objętych minimum 80 osób.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości  usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

 

 Zaplanowano następujące typy działań w projekcie:

 • wsparcie pedagogiczno-treningowe świadczone przez dwóch specjalistów pracy z rodziną oraz pedagoga
 • wsparcie psychologa
 • usługa konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
 • usługa konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi
 • usługa coachingu rodzinnego
 • warsztaty profilaktyki uzależnień
 • usługa edukacji finansowej
 • usługa rzecznika osoby zadłużonej/ intermediacje
 • warsztaty umiejętności rodzicielskich

Biuro projektu oraz pomieszczenia w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, tel: 32 335-96-54 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook.pl – Usługi Społeczne na Start II.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że w związku z zakończeniem 31 marca 2021 r. realizacji projektu „Usługi społeczne na start II” w miesiącu kwietniu br. istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

 • usługi wsparcia i rozwoju rodziny świadczone przez: 2 specjalistów pracy z rodziną, pedagoga, psychologa i konsultanta ds. wsparcia rodzin z osobą niepełnosprawną,
 • usługi ekonomii gospodarstwa domowego świadczone przez konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

Z powyższych form pomocy skorzystać może każdy zainteresowany, zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Działu Analityczno-Strategicznego, pod nr tel. 32 335 96 54.