Kto może ubiegać się o dodatek?

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  3. Osobom, mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  4. Innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem
  5. Osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Telefon: 32 335 96 46, 32 335 96 44

Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku  dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym
przy czym:

  1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
  2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
    (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacja dotycząca dodatku energetycznego:

Z uwagi na wejście w życie ustawy o dodatku osłonowym, w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nie przyjmuje się wniosków o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Wnioski o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego, które zostaną złożone w w/w okresie pozostawia się bez rozpoznania (art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).