Dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym wraz z wnioskiem lekarskim o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 7. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
 8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (druk – informacja o stanie zdrowia).

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
 • nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby
 • ukończył 18 lat albo ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Wymagane dokumenty

W trakcie złożenia wniosku wymagane jest przedstawienie :

 1. wniosku na turnus rehabilitacyjny (oryginał), który jest dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, oraz na stornie internetowej www.opsgliwice.pl
 2. ważnego orzeczenia (oryginał i ksero) o stopniu niepełnosprawności lub grupy inwalidzkiej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. aktualny (z bieżącego roku) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (oryginał)
 4. zaświadczenia o pobieraniu nauki (dotyczy osób w wieku od 16 do 24 r. życia),
 5. w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim należy wypełnić dodatkowo informację dotyczącą niezbędnych danych dotyczących  opiekuna. (dotyczy tylko osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym oraz osób niepełnoletnich),
 6. pełnomocnictwa notarialnego/sądowego do działania w imieniu wnioskodawcy,
  w przypadku składania podpisu za wnioskodawcę.

Jak wybrać turnus

W przypadku otrzymania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

Należy wybrać Organizatora oraz Ośrodek – przy wyborze turnusu rehabilitacyjnego należy kierować się wszystkimi dysfunkcjami/ schorzeniami wskazanymi w orzeczeniu o niepełnosprawności i/lub wszystkimi wskazanymi w skierowaniu lekarskim.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych  zatem przy wyborze organizatora i ośrodka, należy sprawdzić czy:

 1. wybrany ośrodek i organizator posiada odpowiednie uprawnienia na okres trwania wybranego turnusu rehabilitacyjnego,
 2. wybrany ośrodek jest uprawniony do przyjmowania na określony turnus osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami i schorzeniami wskazanymi w złożonych wraz z wnioskiem dokumentach (orzeczenie + skierowanie lekarskie),
 3. wybrany organizator jest uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi dysfunkcjami lub schorzeniami (orzeczenie + skierowanie lekarskie).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z biurem obsługi środków PFRON w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach celem pomocy w weryfikacji dokonanego wyboru.

Jeżeli zarówno Organizator jak i Ośrodek spełniają wymagane warunki można zarezerwować turnus. Należy dokładnie spisać nazwę organizatora  i ośrodka wraz z danymi adresowymi i przekazać je do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na druku. „Informacja o wyborze turnusu”.

Druk „informacji o wyborze turnusu” należy dostarczyć do OPS w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu.

UWAGA! Jeżeli wybrany turnus rozpoczyna się przed upływem 30 dni od daty otrzymania powiadomienia, termin dostarczenia „informacji o wyborze turnusu” ulega skróceniu i należy go złożyć nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Niezłożenie druku w wymaganym terminie traktowane jest równoznacznie z rezygnacją z dofinansowania.

 

Załączony do otrzymanych dokumentów druk:

 • „Oświadczenia organizatora turnusu” należy odesłać do organizatora wraz z informacją o otrzymanym dofinansowaniu. Druk ten wypełniony przez organizatora winien wrócić do OPS Gliwice nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem turnusu pod rygorem nieprzekazania dofinansowania.
 • „Informacji o stanie zdrowia” należy przed wyjazdem wypełnić u lekarza, który skierował na turnus  i wyjeżdżając zabrać ze sobą. Należy przy tym pamiętać, że ten dokument musi posiadać wyłącznie osoba niepełnosprawna, która wybrała turnus zawierający w swoim programie zabiegi fizjoterapeutyczne.

UWAGA!

Jeżeli wnioskodawca nie wykorzysta przyznanego dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie OPS o rezygnacji z przyznanego dofinansowania.

Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie oraz wpłacenia zaliczki/zadatku przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

Ośrodek nie zwraca kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania
Wnioski do pobrania