A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Zakres działania

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 230 26 90Przejdź do strony

Zakres działania

Zakres działania Zespołu obejmuje:

 • realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie,
 • realizację porozumień zawartych pomiędzy Miastem Gliwice a innymi jednostkami samorząd terytorialnego powierzającymi Zespołowi kompetencje do orzekania w ww. zakresie.
W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz na podstawie odpowiednich regulacji ustawowych.

Siedzibą Zespołu jest miasto Gliwice. Teren działalności Zespołu i jego właściwość określa wojewoda w porozumieniu ze starostami powiatów, które chce objąć jego właściwością.

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań,
 • wydawanie kart parkingowych.

Zespół podlega Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno- biurową.

Przewodniczący podejmuje decyzje samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

Na wniosek Przewodniczącego, zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice, do Zespołu powołuje się niżej wymienione osoby:

 • lekarzy;
 • pracowników socjalnych;
 • doradców zawodowych;
 • psychologów;
 • pedagogów;
 • sekretarza.

Sekcja Logotypów