Zakres działania

Do zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach należy:

 • orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia oraz orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
 • wydawanie osobom niepełnosprawnym, na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • udzielanie informacji i poradnictwa dotyczącego uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań,
 • wydawanie kart parkingowych.

Zespół podlega Prezydentowi Miasta Gliwice.

Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz i organizuje jego obsługę administracyjno- biurową.

Przewodniczący podejmuje decyzje samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.

Na wniosek Przewodniczącego, zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice, do Zespołu powołuje się niżej wymienione osoby:

 • lekarzy;
 • pracowników socjalnych;
 • doradców zawodowych;
 • psychologów;
 • pedagogów;
 • sekretarza.