A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Załatwianie spraw/Dokumenty do pobrania

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 230 26 90Przejdź do strony

Załatwianie spraw / Dokumenty do pobrania

 

Uwaga! Ważne – sytuacja epidemiologiczna – koronawirus

 

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć w MZON odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim wydanym dla potrzeb zespołu oraz posiadaną dokumentacją medyczną.

Wnioski można pobrać poniżej:

Od 1 sierpnia legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Z dniem 1 września wchodzą w życie przepisy zmieniające wygląd samej legitymacji a organem wystawiającym dokument staje się powiatowy/miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (wcześniej był nim starosta).

Zgodnie z nowymi zasadami:

1.Właściwość miejscową powiatowego/miejskiego zespołu ustala się według miejsca zamieszkania wnioskodawcy (a nie jak w przypadku składania wniosków o wydanie orzeczenia – według miejsca stałego pobytu).
2. Zespół wydaje legitymację wyłącznie na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.
3. Stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.
4. Nowe legitymacje wydaje się na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność (osoby do 16 roku życia)
  • 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia
  • bezterminowo – dla osób które ukończyły 60 rok życia i posiadają orzeczenie wydane na stałe

5. Otrzymanie legitymacji – jak dotychczas – zwolnione jest z wszelkich opłat urzędowych.
6. W przypadku utraty nowej legitymacji, powiatowy zespół wydaje na wniosek strony duplikat – pobiera wówczas opłatę w wysokości 15 zł.
7. Legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 roku zachowują ważność na czas w nich określony.

Więcej informacji na stronie MRPiPS.

Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 roku spowodowało, że z dniem 27 czerwca 2018 roku zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu „02-P” (choroby psychiczne) w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i zostały zobowiązane do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez zamieszczania tego symbolu. W związku z powyższym, dopiero z chwilą zmian ustawowych wchodzących w życie 23 października 2018 roku – zespoły ponownie wpisują w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności „02-P”.
Zatem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane od 27.06.2018 roku do 23.10.2018 roku nie zawierają tego symbolu przyczyny niepełnosprawności.
Osoby orzekane w tym okresie, wyłącznie dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą wystąpić do zespołu, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji (powiatowy/ miejski bądź wojewódzki zespół) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności stanowiła choroba psychiczna. Zespół – w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku – wydaje takie zaświadczenie.

Wnioski należy składać w pokoju nr 1, na parterze.
Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, podpisany.
Zaświadczenie lekarskie ważne jest 30 dni.

 

Sekcja Logotypów