Likwidacja barier w komunikowaniu się

CO TO SĄ BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Przez bariery w komunikowaniu się należy rozumieć ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej samodzielne funkcjonowanie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

  • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
  • likwidacja barier w komunikowaniu się jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • ofertę cenową,
  • kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, uzasadnienie celowości zakupu przedmiotu oraz wpływ na poprawę komunikacji na obowiązującym druku,
  • kopia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dot. internetu) – jeżeli jest
  • zgoda właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego – jeżeli taka zgoda jest wymagana

 

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel i realizowane są w kolejności złożenia zgodnie z ilością
otrzymanych punktów.

Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.

Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do realizacji na rok następny.

 

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania 

Wnioski do pobrania