Opieka Wytchnieniowa (edycja 2021)

flaga i herb RP

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”-
EDYCJA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO w kwocie 186 095,94 zł.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz  wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie);
 • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody przez maksymalnie 14 dni w roku oraz
 • poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) jak i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zainteresowane osoby wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego;
 2. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg skali FIM (zał. nr 1 do karty zgłoszenia);
 3. oświadczenie o wskazaniu opiekuna.

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

 • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek 8.00 – 16.30, czwartek 8.00 – 13.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania miejsc.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Wnioski do pobrania TUTAJ