Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Informacje ogólne

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1922 zł.

Wnioski w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka składane są w gminie według miejsca zamieszkania rodziny.

Zasady przyznawania

Przykład

Rodzina mieszka w Gliwicach, ale członkowie rodziny zameldowani są w miejscowości XYZ. Wniosek należy złożyć w Gliwicach.

W okresie zasiłkowym 2022/2023 (trwającym od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r.) rokiem bazowym jest rok 2021 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2021 do nadal).
W nowym okresie zasiłkowym 2023/2024 (trwającym od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 r.) rokiem bazowym jest rok 2022 (weryfikowana jest sytuacja dochodowa od roku 2022 do nadal).

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli (dotyczy wniosków złożonych po 31 października 2017 r.):

 1. członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
 2. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, e)
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ, ABY OTRZYMAĆ JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA*:

1.Składając wniosek należy mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu pracownika organu.

Uwaga! Wniosek może być złożony przez osobę niebędącą wnioskodawcą, natomiast ewentualne braki formalne będą wyjaśniane z klientem, który jest stroną w postępowaniu.

2. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (oświadczenie wyłącznie w przypadku osiągnięcia dochodów nieopodatkowanych).

Uwaga! Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych powinno być podpisane przez wnioskodawcę.

Katalog dochodów nieopodatkowanych wyszczególniony jest w dokumencie (najczęściej to alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia itd.)

W przypadku uzyskiwania dochodu nieopodatkowanego na dziecko (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego) wnioskodawca wypisuje imię i nazwisko dziecka, wskazuje kwotę dochodu i podpisuje się, jako przedstawiciel dziecka.

3. Dokumenty potwierdzające stan cywilny wnioskodawcy:

 • panna/kawaler oraz osoba pozostająca w związku małżeńskim – brak dokumentu,
 • osoba przebywająca w separacji – prawomocny wyrok sądu orzekający separację małżeństwa,
 • osoba rozwiedziona – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka.

4. Odpis zupełny akt urodzenia dziecka – w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany.
5. Dokumenty potwierdzające sytuację dochodową wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
6. Inne dane:

a. Alimenty:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

b. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

8. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką medyczną przez kobietę nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

9. Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

*wykaz wymaganych dokumentów jest katalogiem otwartym i ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny