O kampanii

„Ludzie pracujący razem
jako jedna grupa
potrafią dokonać rzeczy,
których osiągnięcie
nie śniło się nikomu z osobna”

Franklin Delano Roosevelt

 

 

 

 

Kampania społeczna “Razem przeciw przemocy” służy zwróceniu uwagi, rozpowszechnianiu informacji i podnoszeniu wrażliwości w obszarze przeciwdziałania przemocy, a w szczególności promowaniu podejmowania działań i reagowania na przejawy przemocy przez lokalną społeczność.

Czas kampanii obejmuje okres od października do grudnia 2021.
Obowiązujące akty ustawodawcze wskazują i kładą nacisk na interdyscyplinarność działań w obszarze przeciwdziałania temu wieloaspektowemu i złożonemu zjawisku. Interdyscyplinarność sprzyja i umożliwia budowanie komplementarnego systemu wsparcia i ochrony rodzin uwikłanych czy zagrożonych przemocą.
Wychodząc naprzeciw potrzebie nieustannego usprawniania i rozwoju lokalnego systemu wsparcia przedsięwzięcia organizowane w ramach kampanii obejmują zarówno działania z obszaru wsparcia kompetencji pracowników podmiotów podejmujących pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy, jak również inicjatywy realizowane w społecznościach lokalnych, mające na celu uświadamianie roli i znaczenia świadków dla procesu skutecznego przeciwdziałania przemocy.

Podczas kampanii “Razem przeciw przemocy”  będziemy okazywać jednocześnie solidarność i wsparcie dla kampanii “Biała wstążka“, poprzez wizualizację symbolu białej wstążki noszonej przez realizatorów. Symbol białej wstążki stanowi manifestację sprzeciwu wobec przemocy, zobowiązanie do przerwania milczenia i powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.