Jak ubiegać się o dodatek

Jak ubiegać się o dodatek mieszkaniowy?

 

1. Należy udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pobrać formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Z wnioskiem trzeba udać się do zarządcy budynku. Musi on potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, poprzedzający dzień złożenia wniosku).

3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

4. Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i koszty utrzymania mieszkania za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku składa się w OPS. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej,  w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

5. Ustawa przewiduje przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Przeprowadzający go upoważniony pracownik gminy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych:

  • ruchomości i nieruchomości
  • zasobów pieniężnych.

6. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Istnienie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, ustalonym w wyniku wywiadu środowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi we wniosku – również stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

7. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

 

Co powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu uregulowania tych zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Gdzie można się odwoływać od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

Odwołanie od decyzji można wnieść – za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tzn. OPS) – w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeżeli OPS uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję. W przeciwnym wypadku – przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. W związku z tym – od decyzji wydanej przez Samo­rządowe Kolegium Odwoławcze nie służy odwołanie. Jeśli jednak strona uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego – może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę do WSA wnosi się w terminie 30 dni od doręczenia stronie rozstrzygnięcia za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego.