Nowa jakość pomocy społecznej

„Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”

logotypy Unii Europejskiej

O PROJEKCIE

Projekt „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie: 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: CZERWIEC 2019 r. – KWIECIEŃ 2021 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA: MINISTER RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WARTOŚĆ PROJEKTU: 698 764,55 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 698 764,55 ZŁ

OPIS PROJEKTU:

Celem głównym projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach ukierunkowaną na oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej.

Projekt wpisuje się w realizację celu POWER: Wzmocnienie instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wyodrębnieniu w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach trzech zespołów:

  • zespołu ds. pierwszego kontaktu,
  • zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną,
  • zespołu ds. pracy socjalnej i usług społecznych.

Wdrożenie tego modelu ma na celu reorganizację pracy ośrodka pomocy społecznej służącą optymalnemu wykorzystaniu kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w tej jednostce. Usprawnienie to pozwoli na większą profesjonalizację świadczonego przez Ośrodek wsparcia, również dzięki wzmocnieniu potencjału i kompetencji pracowników stanowiących grupę docelową projektu.

Projekt składa się z trzech zadań merytorycznych:

  1. przygotowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach do wdrożenia usprawnień organizacyjnych,
  2. stworzenie warunków dla prawidłowej pracy zespołów powstałych w wyniku wdrożonej zmiany poprzez przygotowanie pakietu narzędzi niezbędnych oraz monitoring wdrażanych usprawnień,
  3. rozwój, wsparcie potencjału i wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach oraz poprawa jakości obsługi klienta.

Nowy system organizacyjny, który w ramach projektu zostanie wdrożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, jest zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o “Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Modele realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”.

 

Informacje o aktualnych działaniach w ramach realizacji projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” będzie można śledzić na stronie internetowej tut. Ośrodka.