Schronienie

Schronienie

Pomoc w formie zapewnienia schronienia wymaga uzyskania skierowania do placówki od pracownika socjalnego z Zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją nr 3 ul. Ziemowita 1

Godziny przyjęć stron:

Poniedziałek 9:00-11:00 i 15:00-16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00-10:00

Czwartek 13:00-15:00

  • Schronisko realizujące świadczenie na zlecenie Miasta Gliwice przez Fundację „Zacisze Grażyny” w Niewieszy przy ul. Leśnej 4, dojazd autobusami firmy Grand Tour Venus – GLIWICE CENTRUM PRZESIADKOWE STANOWISKO 24, (dot. kobiet i mężczyzn)

Bez skierowania osoba bezdomna może uzyskać tymczasowe schronienie w:

Ogrzewalni przy ul. Noakowskiego 1 (u zbiegu ulic Noakowskiego i Dworskiej).

Odpłatność za pobyt w schronisku jest zależna od dochodu osoby bezdomnej. Jeżeli osoba posiada dochód mniejszy lub równy  kryterium dochodowemu określonemu w art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej tj. do kwoty 776,00 zł – nie ponosi odpłatności za pobyt w placówce.

Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, tzn. wynosi więcej niż 776,00 zł miesięcznie, odpłatność ponosi osoba przebywająca w schronisku według ustalonych zasad w  Uchwale  XXXIX/851/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 lipca 2018, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych  zapewniającym w standardach wyżywienie ustala się w wysokości:

  • dochód do 776,00 zł – pobyt jest nieodpłatny,
  • dochód od 776,01 zł do  931,20 zł – odpłatność za pobyt wynosi 45% dochodu,
  • dochód od  931,21 zł do  1 164,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 50% dochodu,
  • dochód od  1 164,01 zł do 1 552,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 60% dochodu,
  • dochód powyżej 1 552,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 65% dochodu, lecz nie więcej niż faktyczny koszt udzielenia schronienia.

Odpłatność za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych niezapewniającym w minimalnych standardach wyżywienia ustala się w wysokości:

  • dochód do  776,00 zł – pobyt jest nieodpłatny,
  • dochód od  776,01 zł do  1 164,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 15% dochodu,
  • dochód od 1 164,01 zł  do 1 552,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 20% dochodu,
  • dochód powyżej 1 552,00 zł – odpłatność za pobyt wynosi 25% dochodu, lecz nie więcej niż faktyczny koszt udzielenia schronienia.