Prace społecznie-użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne, nieposiadające zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy.

Osoba kierowana do prac społecznie użytecznych musi być nie tylko bezrobotna, ale także korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Maksymalna liczba godzin prac wynosi 10 godzin tygodniowo. Osoba zachowuje status osoby bezrobotnej – pozostaje zarejestrowana jako bezrobotna. Za wykonywaną pracy otrzymuje świadczenie pieniężne.

Pracujący obejmowany jest ubezpieczeniem zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym.

Czas wykonywania prac to zazwyczaj niecały rok kalendarzowy. Miejscem wykonywania pracy może być na przykład szkoła, przedszkole, itp. na obszarze którego wykonuje się prace porządkowe. Na prace społecznie użyteczne kierowane są osoby bezrobotne posiadające II profil.

Osoby do kontaktu w sprawie prac społecznie użytecznych:

Małgorzata Mila
tel. 32 330 20 73