Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (edycja 2023)

flaga i herb RP

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 1.458 824,40 zł.

Cel Programu:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym, lub
 2. o stopniu umiarkowanym, albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit a i b.

Program umożliwia skorzystanie z pomocy osobistego asystenta
w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę asystenta spełniającego kryteria zawarte w Programie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 480 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 360 godzin rocznie dla:
 1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gliwic, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu);
 3. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu).

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9:

 • osobiście w godzinach urzędowania lub
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.
 • drogą pocztową na adres ośrodka

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 516 040 156 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.