Informacja dot. okresu ważności orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023r. ustawy z dnia 09 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023r., poz. 852)

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o  Niepełnosprawności w Gliwicach informuje, iż:

zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy uchyla się art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dotyczącego przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo
o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Według brzmienia  art. 23 ww. ustawy, wprowadzono następujące ETAPY WYGASZANIA ORZECZEŃ:

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  albo ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, o którym mowa w art. 15h, którego okres ważności:

 1. upłynąłby w okresie od 09 marca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  • zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2.  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3.  upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu tj. 06 sierpnia 2023r.
  • zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
  • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4.  KARTY PARKINGOWE  wydane na podstawie orzeczeń wskazanych:

  1. w pkt.1 zachowują ważność  do dnia: 31 GRUDNIA 2023 r.
  2. w pkt.2 zachowują ważność do dnia: 31 MARCA 2024 r.
  3. w pkt.3 zachowują ważność do dnia: 30 WRZEŚNIA 2024 r.
 • jednak nie dłużej niż do dnia wydanie nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustawa weszła  w życie z dniem 20 maja 2023r. jednakże przepisy dot. m.in.: ważności orzeczeń (tj. art. 10; art. 23-24) obowiązują od 06 sierpnia 2023r.