Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (edycja 2022)

flaga i herb RP

 PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-  EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 1.701 360,00 zł.

Cel Programu:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym, lub
  2. o stopniu umiarkowanym, albo
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit a i b.

Program umożliwia skorzystanie z pomocy osobistego asystenta  w szczególności przy:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu z niej.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę asystenta spełniającego kryteria zawarte w Programie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi:

 • 840 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla:
  1. osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gliwic, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. ankietę potrzeb (załącznik nr 2 do karty zgłoszenia do Programu);
 3. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 (załączniki nr 3 i 4 do karty zgłoszenia do Programu);
 4. wskazanie asystenta – w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego (załącznik nr 5 do karty zgłoszenia do Programu).

 Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  

Kompletnie wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9:

 • osobiście w godzinach urzędowania;
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej lub ➢ drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.