Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (SUO)

Od 01.01.2019 r. wykonawcą usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest firma Lemon Moon. Pełna stawka odpłatności za godzinę wynosi 39,48 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

  • ustawę  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz 1508),
  • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878),
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., poz. 1598 z późn. zm.).
  • ustawa o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669)

ŚWIADCZENIOBIORCY

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art.50 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Za osobę samotną rozumie się osobę samotnie gospodarującą, niepozostającą w związku małżeńskim i nie posiadającą wstępnych ani zstępnych (art.6 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej).

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art.50 ust.2 ustawy o pomocy społecznej). Rodzina w myśl ustawy o pomocy społecznej to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6, pkt 14).

SUO są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

  1. chorych psychicznie,
  2. upośledzonych umysłowo,
  3. wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na względzie fakt, iż OPS działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej).

Świadczenia więc, które ustawowo zabezpieczane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej. Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wykonawcze do art. 22 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 11; art. 71 ust. 1 pkt 2; art. 71b ust 6 oraz art. 71b ust.7 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm),
a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ).

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
  • wysokości stawki godzinowej za usługi
  • ilości godzin świadczonych usług
% kryterium dochodowego  Wysokość dochodu na 1 członka rodziny  Osoby samotne  Osoby
w rodzinie
do kwoty 100% do 701 zł  nieodpłatnie  nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%  701,01 – 928,82 zł 1,50% 3,50%
powyżej 132,5% do 165%  928,83 – 1156,65 zł 3,00% 7,00%
powyżej 165% do 187,5% 1156,66 – 1314,37 zł  5,00% 11,00%
Powyżej 187,5% do 220% 1314, 38 -1542,20zł 7,00% 15,00%
Powyżej 220% do 237,5% 1542,21 – 1664,87zł 11,00% 20,00%
Powyżej 237,5% do 255% 1664,87 -1787,55 zł  15,00% 25,00%
 Powyżej 255% do 265%  1787,56 – 1857,65zł  22,50% 32,50%
Powyżej 265% do 275%  1857,66 – 1927,75zł  30,00%  40,00%
Powyżej 275% do 282,5%  1927,76 – 1980,32zł 45,00% 55,00%
Powyżej 282,5% do 290% 1980,33 – 2032,90zł 60,00% 70,00%
Powyżej 290% do 310% 2032,91 – 2173,10zł  75,00% 85,00%
Powyżej 310% do 330% 2173,11 – 2313,30zł 90,00% 100,00%
Powyżej 330%  2313,31 zł  100,00%  100,00%

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (par. 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.