Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (SUO)

Od stycznia 2021 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Pełna stawka odpłatności za godzinę wynosi 42,50 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

 • ustawę  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876),
 • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685),
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., poz. 1598 z późn. zm.),
 • ustawę o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 16.02.2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

SUO są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli dla:

 • osób chorych psychicznie,
 • osób upośledzonych umysłowo,
 • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 z późn. zm.), a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (między innymi zaburzonych psychicznie) przez podmioty zobowiązane w ramach systemów innych niż pomoc społeczna.

Świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznane jedynie w sytuacji niewystarczającego zaspokojenia potrzeb lub ich niezaspokojenia w ramach innych systemów. Ośrodek Pomocy Społecznej samodzielnie podejmuje decyzję o ich przyznaniu i określa liczbę godzin ich świadczenia zgodnie z § 4 ust 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z 22 września 2005r.

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

 • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
 • wysokości stawki godzinowej za usługi
 • ilości godzin świadczonych usług
% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej/ osoby w rodzinie Odpłatność w % za godzinę usługi osoby samotnie gospodarującej Odpłatność w % za godzinę usługi osoby w rodzinie
Do 100% Do 776 zł nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 100% do 220% 776,01 zł – 1707,20 zł 1,5 % 3,5 %
Powyżej 220% do 250% 1707,21 zł – 1940,00 zł 10% 15%
Powyżej 250% do 300% 1940,01 zł – 2328,00 zł 15% 25%
Powyżej 300% do 400% 2328,01 zł – 3104,00 zł 30% 45%
Powyżej 400% do 500% 3104,01 zł – 3880,00 zł 50% 65%
Powyżej 500% do 600% 3880,01 zł – 4656,00 zł 75% 85%
Powyżej 600% 4656,01 zł – ∞ 100% 100%

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (par. 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Dodatkowe informacje można uzyskać

Dział Pierwszego Kontaktu i Działań Wspierających
ul. Górnych Wałów 9, pok 7

specjalista Sławomira Czech
e-mail: czech_s@ops.gliwice.eu

tel. 516 040 190
tel. 32 335 96 02

 

 Pliki do pobrania:

dla dzieci i młodzieży:

dla osób dorosłych: