Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (SUO)

Od stycznia 2021 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są realizowane przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. Pełna stawka odpłatności za godzinę wynosi 42,50 zł.

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych opiera się o:

  • ustawę  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876),
  • ustawę o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685),
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2015 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 r., poz. 1598 z późn. zm.),
  • ustawę o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, 1560, 1669).

SUO są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego czyli dla:

  • osób chorych psychicznie,
  • osób upośledzonych umysłowo,
  • osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

W wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno–wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy mieć na względzie zasadę pomocniczości, wynikającą z ustawy o pomocy społecznej, która definiuje pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). Świadczenia, które ustawowo zapewniane są w ramach innych systemów (oświata, ochrona zdrowia), nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej.

Sposób realizacji świadczeń w ramach innych systemów określają miedzy innymi rozporządzenia wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 oraz art. 127 ust. 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 z późn. zm.), a także art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685). W dokumentach tych zawarto zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizacji kształcenia oraz prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (między innymi zaburzonych psychicznie) przez podmioty zobowiązane w ramach systemów innych niż pomoc społeczna.

Świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych może być przyznane jedynie w sytuacji niewystarczającego zaspokojenia potrzeb lub ich niezaspokojenia w ramach innych systemów. Ośrodek Pomocy Społecznej samodzielnie podejmuje decyzję o ich przyznaniu i określa liczbę godzin ich świadczenia zgodnie z § 4 ust 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z 22 września 2005r.

ZAKRES SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Usługi najczęściej polegają na asystowaniu i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz trenowaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego zaspokajania potrzeb bytowych, wspólnym organizowaniu i spędzanie czasu, korzystaniu z usług rożnych instytucji, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, pomocy i wspieraniu w uzyskaniu zatrudnienia, wsparcie i interwencje psychospołeczne. Zakres SUO został określony w § 2 rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

ODPŁATNOŚĆ

Wysokość ponoszonych kosztów za korzystanie z SUO ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę i zależna od:

  • dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług
  • wysokości stawki godzinowej za usługi
  • ilości godzin świadczonych usług
% kryterium dochodowego  Wysokość dochodu (w zł)

na 1 członka rodziny

 Osoby samotne Osoby w rodzinie
do kwoty 634=100% do 701  nieodpłatnie  nieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5% 701,01 – 928,82 1,50% 3,50%
powyżej 132,5% do 165% 928,83 – 1156,65 3,00% 7,00%
powyżej 165% do 187,5% 1156,66 – 1314,37 5,00% 11,00%
Powyżej 187,5% do 220% 1314, 38 – 1542,20 7,00% 15,00%
Powyżej 220% do 237,5% 1542,21 – 1664,87 11,00% 20,00%
Powyżej 237,5% do 255% 1664,87 – 1787,55 15,00% 25,00%
Powyżej 255% do 265% 1787,56 – 1857,65 22,50% 32,50%
Powyżej 265% do 275% 1857,66 – 1927,75 30,00% 40,00%
Powyżej 275% do 282,5% 1927,76 – 1980,32 45,00% 55,00%
Powyżej 282,5% do 290% 1980,33 – 2032,90 60,00% 70,00%
Powyżej 290% do 310% 2032,91 – 2173,10 75,00% 85,00%
Powyżej 310% do 330% 2173,11 – 2313,30 90,00% 100,00%
Powyżej 330% 2313,31 100,00% 100,00%

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony (par. 6 rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala ośrodek właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Jednocześnie w myśl § 5 ww. rozporządzenia opłata jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem do kasy urzędu gminy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ

Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, dł. chorych i uzależnionych

ul. Bojkowska 20, pokój nr 12

specjalista Sławomira Czech

tel. 516 040 190

tel. 32 232 09 01

e-mail: czech_s@ops.gliwice.eu

poniedziałek w godzinach 7.00-16.30

wtorek-czwartek  w godzinach 7.00-15.00

piątek w godzinach 7.00- 13.30

 

Pliki do pobrania:

dla dzieci i młodzieży:

dla osób dorosłych: