Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka jest fakultatywną formą pomocy.

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka można przyznać raz w roku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 400,00 zł – do wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów, kolonii, obozów, pobytu na „zielonych szkołach”, gdzie pobyt trwa co najmniej 7 dni na podstawie dokumentów potwierdzających wypoczynek dziecka (faktura/rachunki) załączonych do wniosku,
  • 150 zł – do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, gdzie pobyt trwa co najmniej 7 dni na podstawie oświadczenia rodziny zastępczej lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Wniosek za dany rok kalendarzowy należy złożyć do końca stycznia następnego roku.

Dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka (należy wypełnić wniosek):

  • Faktura/rachunek potwierdzający wypoczynek dziecka (w przypadku wnioskowania o wypoczynek do wczasów, kolonii, obozów, pobytu na „zielonych szkołach” zgodnie z zasadą wskazaną powyżej) – faktura/rachunek powinien zawierać wskazanie imienia i nazwiska dziecka, którego dotyczy wniosek.