Informacje ogólne dla rodzin zastępczych

Piecza zastępcza  jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Piecza zastępcza zapewnia:

 1. Pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.
 2. Przygotowanie dziecka do:
  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych.
 3. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • rodzinnej,
 • instytucjonalnej.

Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności.

Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać  w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczowychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej albo dyrektora regionalnej placówki opiekuńczoterapeutycznej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:

 1. uczy się w szkole,
 2. uczy się w uczelni,
 3. uczy się u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
 4. uczy się na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 5. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. Rodziny zastępcze:
  • spokrewnione z dzieckiem (rodzeństwo, dziadkowie),
  • niezawodowe (wujkowie oraz osoby obce),
  • zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne.
 1. Rodzinny dom dziecka

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu,  z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

W celu otrzymania przez rodzinę zastępczą lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka świadczeń lub dodatków należy złożyć wniosek.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przyznawania poszczególnych świadczeń.

Przy każdym świadczeniu umieszczony jest wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze wzorami prawidłowo wypełnionych wniosków.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są w siedzibie głównej Ośrodka, ul. Górnych Wałów 9  (na parterze siedziby).

Godziny przyjęć klientów:

Poniedziałek: 8:00 – 16:30

Wtorek: 8:00 – 15:00

Środa: 8:00 – 15:00

Czwartek: 8:00 – 15:00

Piątek: 8:00 – 13:30

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu tel. 32 335 97 11, 32 335 97 12.

Wnioski można również składać za pośrednictwem:

 • poczty (papierowo),
 • ePUAP.

Kiedy otrzymam decyzję?

Decyzje administracyjne wydawane są niezwłocznie, nie dłużej, niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej, niż w ciągu dwóch miesięcy.

Zasadność przyznania części świadczeń uzależniona jest od opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W przypadku ubiegania się o świadczenia fakultatywne dot. dziecka pochodzącego spoza terenu Miasta Gliwice decyzja jest wydawana po uzyskaniu zgody starosty powiatu zobowiązanego do pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Kiedy otrzymam wypłatę?

Aby otrzymać wypłatę świadczenia należy odebrać decyzję administracyjną.

W każdej decyzji administracyjnej określony jest termin, w którym będą realizowane wypłaty. Harmonogram wypłat dostępny jest w zakładce terminarz wypłat.

Brak odebrania lub nieodebranie odpowiednio wcześniej decyzji skutkować może wypłatą w kolejnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wypłata świadczeń w poszczególnych miesiącach przypada na inny dzień.

Prosimy o szybki odbiór decyzji administracyjnych, w celu sprawnego wypłacenia Państwu świadczeń.

Nie zgadzam się z treścią wydanej decyzji, co należy zrobić?

Stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od wydanej decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Od odwołania nie są naliczane opłaty.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem przysługujących świadczeń, które znajduje się poniżej.