Współpraca z koordynatorem

Rodziny zastępcze zostają objęte opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Spotkania odbywają się w miejscu zamieszkania, ich częstotliwość zależy od stwierdzonych i zgłoszonych potrzeb, dzieje się to jednak nie rzadziej, niż raz w miesiącu. W celu udzielenia jak najlepszej pomocy koordynator współpracuje z instytucjami oraz organizacjami podejmującymi działania ukierunkowane na pomoc i wspieranie rodzin, w tym m.in.: asystentami rodziny, sądem, kuratorami sądowymi, szkołami, psychologiem, pedagogiem szkolnym, ośrodkiem adopcyjnym.

Do zadań koordynatorów należy także zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach mających uregulowaną sytuację prawną celem poszukiwania dla nich rodzin adopcyjnych, a także udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Zależy nam, by gliwickie rodziny czuły, że mają pełną opiekę i wsparcie – dlatego ze strony naszych koordynatorów możecie liczyć na:

  • przygotowanie planów pomocy dzieciom,

które trafiły do Twojej rodziny. Plany przygotowujemy we współpracy z rodziną zastępczą i asystentem rodziny.

  • zapewnienie dostępu do pomocy specjalistycznej

dla Was i Waszych podopiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki psychologicznej, reedukacyjnej oraz rehabilitacyjnej.

  • pomoc w realizacji zadań

z uwzględnieniem wsparcia w sprawach urzędowych.

  • organizowanie grupy wzajemnego wsparcia

oraz pomoc w nawiązaniu odpowiednich kontaktów, mogących ułatwić Wasze funkcjonowanie, zwłaszcza w początkowych etapach bycia rodziną zastępczą.

  • pomoc w sytuacjach losowych

Zorganizujemy opiekę nad Waszym wychowankiem w przypadku, kiedy Wy chwilowo nie będziecie mogli się nim zająć – z przyczyn zdrowotnych, losowych lub w przypadku wcześniej zaplanowanego wypoczynku.