Usługi społeczne na start

Usługi społeczne na start

O projekcie

Projekt „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, korzystających z pomocy społecznej, które posiadają zadłużenia bądź przeterminowane zobowiązania finansowe. Wsparciem w projekcie zostanie objętych min. 120 osób, w tym 10% z nich będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz zmniejszaniu ryzyka zagrożenia wykluczeniem mieszkaniowym.

 

Zaplanowano następujące typy usług społecznych:

 • usługi pedagogiczno-treningowe
 • usługi samopomocy
 • usługi prowadzenia gospodarstwa domowego i domowych finansów
 • usługi profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego
 • usługi terapii i rozwoju rodziny
 • usługi profilaktyki uzależnień

 

Okres realizacji projektu: 1.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Biuro projektu oraz pomieszczenia, w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że w związku z zakończeniem 30 czerwca 2018 r. realizacji projektu „Usługi społeczne na start – usługi świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice” w miesiącu lipcu br. istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnie z następujących form wsparcia:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym prowadzącym sprawy rodziny.

 1. Usługa pedagogiczno-treningowa świadczona przez 2 specjalistów pracy z rodziną.
 2. Usługa prowadzenia gospodarstwa domowego i domowych finansów świadczona przez konsultanta ds. prowadzenia gospodarstwa domowego oraz konsultanta ds. zarządzania budżetem domowym oraz ekonomii gastronomii.
 3. Usługa profilaktyki wykluczenia mieszkaniowego świadczona przez 2 konsultantów – doradców osoby zadłużonej.
 4. Usługa terapii i rozwoju rodziny świadczona przez psychologa.
 5. Usługa logopedyczna.
 6. Usługa arteterapii/artecoachingu.
 7. Usługa coachingu rodzinnego.
 8. Usługa samopomocowa świadczona w formie organizacji grup samopomocowych.

Z powyższych form pomocy skorzystać może każdy zainteresowany, zachęcamy do kontaktu z pracownikiem Działu Zarządzania Projektami, pod nr tel. 32 335 96 54.

Biuro projektu „Usługi społeczne na start – usługi społeczne świadczone na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Miasta Gliwice”
Katarzyna Händel tel.: 501 079 243
Ewa Sobieszek tel.: 501 079 158

ul. Bojkowska 20, „piętro -1”tel. 32 330 20 73

e-mail: uslugispolecznenastart@gmail.com

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu, ZAPRASZAMY