Opieka wytchnieniowa (edycja 2022)

flaga i herb RP

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”-  EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 725 424,00 zł.

Cel Programu:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu:

członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie 240 godzin rocznie);
 • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, wpisaną do rejestru właściwego wojewody lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy przez maksymalnie 14 dni w roku.

 Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wybrać osobę spełniającą kryteria zawarte w Programie, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gliwic, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia (załącznik nr 2 do karty zgłoszenia do Programu);
 3. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (załączniki nr 3 i 4 do karty zgłoszenia do Programu);
 4. kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny Skali FIM (załącznik nr 5 do karty zgłoszenia do Programu) – wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka;
 5. wskazanie opiekuna – w przypadku wskazania osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (załącznik nr 6 do karty zgłoszenia do Programu).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  

 Kompletnie wypełnione druki  z  wyraźnym wskazaniem w karcie zgłoszenia do Programu  preferowanej formy, miejsca, godzin i dni świadczenia usług opieki wytchnieniowej należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9:

 • osobiście w godzinach urzędowania;
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej; ➢ drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.