Niezbędne dokumenty

Czego będziecie potrzebować?

Oświadczenia:

 • o zdolności do czynności prawnych,
 • o braku pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego (jeśli taki istnieje),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenia przyszłej Rodziny Zastępczej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty określające stan cywilny:

 • odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • kopia wyroku rozwodowego,
 • odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku osób stanu wolnego.

Dokumenty określające predyspozycje zdrowotne:

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty określające sytuację materialną:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach,
 • zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej,
 • oświadczenie o wykonywaniu pracy dorywczej,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą: zeznanie podatkowe za poprzedni rok kalendarzowy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS,
 • dla osób będących na rencie – decyzja ZUS o przyznaniu renty.

Dokumenty określające sytuację mieszkaniową:

 • kopia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 • kopia aktu notarialnego.

ZDJĘCIE:

Pokażcie nam siebie – do dokumentacji dołączcie zdjęcie Waszej rodziny!