Likwidacja barier architektonicznych

CO TO SĄ BARIERY ARCHITEKTONICZNE?

Przez bariery architektoniczne należy rozumieć wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego    najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Ze środków finansowych PFRON mogą być dofinansowane zadania mające na celu likwidację barier architektonicznych, a dzięki temu osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osób niepełnosprawnych możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:        

 • mają trudności w poruszaniu się a rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier architektonicznych,
 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem ograniczeń występujących w codziennym funkcjonowaniu,
 • ofertę cenową w przypadku prac nie wymagających prac budowlanych,
 • tytuł prawnego do lokalu tj.: umowa najmu, przydział spółdzielczy bądź akt własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier architektonicznych,
 • zgodę właściciela lokalu lub budynku miejsca stałego zamieszkania na wykonanie wnioskowanego zakresu prac,
 • kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
 • pozwolenie na budowę (przebudowę) z właściwego urzędu w przypadku, gdy zgoda taka jest konieczna,
 1. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę punktową wniosku np.:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób prowadzących wspólne gospodarstwo
  domowe z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu) – jeśli istnieją.

 

 

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel i realizowane są w kolejności złożenia zgodnie z ilością  otrzymanych punktów.

Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.

Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do realizacji na rok następny.

 

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

 

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania
Wnioski do pobrania