Czas na sukces

O projekcie

PROJEKT: ,,CZAS NA SUKCES” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2018 r. – 31.12.2020 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR PROJEKTU: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 999 800,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 549 830,00

OPIS PROJEKTU:

Projekt skierowany jest do 210 zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców miasta Gliwice, służący podwyższeniu poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej. Uczestnictwem w projekcie zostaną objęte osoby pozostające bez pracy, bierne zawodowo oraz osoby z niepełnosprawnościami wraz z otoczeniem niezbędnym do wsparcia uczestników i uczestniczek. Celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób kończących udział w projekcie. Działania będą oparte na indywidualnie dobranej ścieżce reintegracji.
Z uczestnikami i uczestniczkami projektu będą zawierane kontrakty socjalne, określające szczegółowe warunki i cele współpracy. Ponadto projekt zakłada osiągnięcie efektywności społecznozatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym przez min. 22 % osób objętych wsparciem o charakterze zawodowym.

Do udziału zapraszamy kobiety i mężczyzn korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach spełniających następujące kryteria:

  • posiadanie motywacji do zmiany swojej sytuacji
  • pozostawanie bez pracy

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualną prace socjalna
  • Rozwój osobistego potencjału
  • Podnoszenie kwalifikacji ( dla osób z III profilem PUP lub biernych zawodowo )
  • Pobudzanie aktywności prospołecznej
  • Profilaktykę w obszarze zdrowia
  • Pracę nad zadłużeniami

Biuro Projektu “Czas na sukces”
ul. Bojkowska 20 piętro “-1”, pokój nr 4
tel. 32 330 20 73
e-mail: czasnasukces@ops.gliwice.eu
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Znajdziesz nas także na facebooku – „Projekt Czas na Sukces”

Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich