Informacje ogólne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o możliwości ubiegania się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30.06.2024 r.

Wnioski należy składać w terminie nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych do Ośrodka:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9 w następujących godzinach:
  • Poniedziałek:9:00 – 16:30
  • Wtorek 8:00 – 12:00 (ustal termin)*
  • Środa: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Czwartek: 8:00 – 13:00 (ustal termin)*
  • Piątek: 9:00 – 11:00

*w sprawach dotyczących wybranej komórki organizacyjnej Ośrodka przyjmowane są osoby, które mają ustalony termin wizyty w ramach usługi “ustal termin”.

 • za pośrednictwem poczty (papierowo).

Refundacja podatku VAT dotyczy opłaconych faktur dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

W przypadku opłacenia faktury prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy złożyć we wskazanych powyżej terminach dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej (faktura dokumentująca dostarczanie paliw gazowych).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

2021 roku – w przypadku wniosku złożonego w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31.07.2023 r.

2022 roku – w przypadku wniosku złożonego po 31 lipca 2023 r.

Weryfikacja dochodów dokonywana jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny miesięczny dochód* nie przekracza 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Do wniosku należy dołączyć fakturę potwierdzającą dostarczanie paliw gazowych oraz dowody ich opłacenia. Dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku.

Wnioskodawcą o refundację podatku VAT powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na dostarczanie paliwa gazowego do danego gospodarstwa domowego (jeżeli spełnia pozostałe wymagania wskazane w ustawie). Prosimy o dostarczenie do wniosku kserokopii faktury z przedsiębiorstwem (obejmującą okres dotyczący wniosku) oraz dowód jej zapłaty.

W przypadku otrzymania faktury prognozowanej wniosek o refundację podatku VAT należy dostarczyć dopiero po otrzymaniu faktury rozliczeniowej (z koniecznością zachowania terminów wskazanych powyżej).

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwom domowym, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, tj. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (pod warunkiem, że został wskazany).

W przypadku, jeżeli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT z tut. Ośrodka.

Prośbę o wydanie informacji należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, za pośrednictwem emaila (ops@ops.gliwice.eu) lub składając podanie w siedzibie Ośrodka przy ul. Górnych Wałów 9.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 335 97 14, 32 335 97 20.