O nas

O nas

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach obejmuje następujące działania:

  • realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych, wydanych na jej podstawie
  • realizację porozumień zawartych pomiędzy Miastem Gliwice a innymi jednostkami samorząd terytorialnego powierzającymi Zespołowi kompetencje do orzekania w ww. zakresie.
W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz na podstawie odpowiednich regulacji ustawowych.

Teren działalności Zespołu i jego właściwość określa wojewoda w porozumieniu ze starostami powiatów, które chce objąć jego właściwością.