Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością (edycja 2024)

flaga i herb RP

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowana wynosi 1 396 227,00 zł.

Cel Programu:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu:

 • Osoby z niepełnosprawnościami osiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. o stopniu znacznym, lub
 2. o stopniu umiarkowanym, albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit a i b.
 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wskazać osobę asystenta spełniającego kryteria zawarte w Programie.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gliwic, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. podpisane klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu);

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Forma składania zgłoszeń:

 • osobiście w godzinach urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 20 oraz przy ul. Górnych Wałów 9 (biuro podawcze);
 • drogą pocztową na adres Ośrodka
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 516 040 156, 332 44 50 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.