Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

 • część obrazów nie posiadających alternatywnych treści pełni rolę jedynie dekoracyjną,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • odstępy paragrafów (zmienne)
 • odstępy słów (zmienne)
 • odstępy liter (zmienne)
 • odstępy interlinia (zmienne)
 • dostępność z klawiatura (poruszanie się po stronie)
 • podpowiedzi w formularzach
 • kontrast elementów nietekstowych
 • zawartość wyświetlana pod wskaźnikiem lub po oznaczeniu fokusem
 • zmiana rozmiaru strony
 • informacja dla osób z dysfunkcją słuchu

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W górnej części strony znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności” i „Wersja kontrastowa”.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres ops@ops.gliwice.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne dane kontaktowe do Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach – https://opsgliwice.pl/kontakt/kontakt-ogolny/

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Górnych Wałów 9

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne jest jedno wejście do budynku:
– od ulicy Górnych Wałów (główne) – na poziomie terenu, drzwi otwierane na zewnątrz, na elewacji w pobliżu wejścia zamontowany znacznik TOTUPOINT
– Informacja oraz biuro podawcze znajduje się w pokoju usytuowanym na korytarzu tuż za wejściem, osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystają z pochylni obsługiwanej przez pracownika ochrony w celu dostania się Ośrodka. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, I i II piętrze budynku (III piętro nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się z parteru na I i II piętro. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  – Zastosowano pochylnię dla wózków.
  – Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, pracownik ochrony dostępny przy wejściu do budynku).
  – W budynku zastosowano pętle indukcyjną w punkcie informacyjnym.
 • Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wzdłuż ul. G. Wałów) wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Ziemowita 1

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nieprzystosowany do potrzeb z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Ośrodek zajmuje I piętro (brak windy).
  W budynku brak toalety dla klientów.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, punktu informacyjnego znajdującego się przy wejściu głównym OPS ul. Górnych Wałów 9, tel . 32 335 96 08, email ops@ops.gliwice.eu.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Bojkowskiej 20

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach dostępne jest 1 wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dojazd do miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od prawej strony budynku (wjazd od ul. Bojkowskiej – powyżej parkingu przychodni Unia Bracka).
  – Informacja znajduje się w pokoju nr 1 na parterze (MZON) – prawy korytarz zaraz za wejściem do budynku.
  – W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na inne kondygnacje. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  a) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice informacyjne oraz głosowy poprzez wsparcie pracownika Ośrodka.
  b) w budynku zastosowano pętle indukcyjną w pomieszczeniu informacji (nr 1).
  c) Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach – budynek przy ulicy Kozielska 71 i Partyzantów 30

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Dla klientów dostępne jest 1 wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  – W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  a)Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice informacyjne
  b) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, DDPS, tel . 32 231 83 71, email ddps@ops.gliwice.eu
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Reymonta 18

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Dla klientów dostępne jest 1 wejście z pochylnią dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ośrodek zajmuje parter obiektu.
  – W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia obsługi klienta na parterze obiektu. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  a) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice informacyjne
  b) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, zespołu.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Dziewanny 2

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach, obiekt nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  – Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. W budynku nie ma wind. Pomieszczenia biurowe są ulokowane na 1 piętrze. Brak toalet dla klientów. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika zespołu.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  – W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika zespołu.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  – Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Sikorskiego 134

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach z zamontowanym podnośnikiem obsługiwanym przez pracowników Ośrodka.
  – W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  – Dla osób z niepełnosprawnością dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter. W budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na wyższe kondygnacje. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na każdym piętrze.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  a) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice informacyjne
  b) w budynku zastosowano pętlę indukcyjną w sekretariacie II zastępcy dyrektora.
  c) Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  – Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  – Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, budynek przy ulicy Franciszkańskiej 19

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
  – Dla klientów dostępne jest 1 wejście z platformą schodową dla osób z niepełnosprawnością ruchową (obsługiwana przez pracowników Ośrodka).
  – W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind.
  – Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze obiektu. Toaleta znajduje się na parterze.
 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  a) Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny – tablice informacyjne
  b) w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika Ośrodka, tel . 32 401 20 90, email ops@ops.gliwice.eu.
  c) Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (pani Beaty Makuch, tel. 32 335 96 72, email makuch_b@ops.gliwice.eu ). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna.