Dofinansowanie do opłat za odpady komunalne

Świadczenie pieniężne na dofinansowanie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.

Dofinansowanie dedykowana jest osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • ukończyły 60 rok życia,
 • są uprawnione do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,
 • uzyskują miesięcznie dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nie przekraczającej:
  • 1940 zł netto dla osoby samotnej,
  • 1200 zł netto na osobę w rodzinie,
 • nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego może zostać przyznane po złożeniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz stwierdzeniu występowania szczególnego przepadku uzasadniającego przyznanie pomocy tj.:

 1. gospodarstwa domowe, w których są osoby:
  • samotne,
  • niepełnosprawne,
  • długotrwale chore,
 1. osoby nie mają możliwości poprawy sytuacji materialnej,
 2. z analizy miesięcznie ponoszonych wydatków wynika, że nie ma możliwości pokrycia opłat z posiadanych środków.

Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.