AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Fundusze Norweskie - logotyp

 

 

O PROJEKCIE

AntyprzeMOCNI – lokalny model przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin korzysta z dofinansowania o wartości 77931 euro otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie należących do grup ze szczególnymi potrzebami poprzez stworzenie i rozwój lokalnego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Ponadto projekt zakłada m.in. wytworzenie znaku jakości „wrażliwi na przemoc”, który będzie przydzielany organizacjom i podmiotom na co dzień mającym kontakt z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Utworzenie lokalnego modelu przyczyni się do rozwoju interdyscyplinarnej współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy. Wsparcie otrzymają przede wszystkim osoby zagrożone doświadczeniem przemocy w rodzinie pochodzące z grup defaworyzowanych tj. osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.

Beneficjent: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Realizator: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Całkowity koszt kwalifikowalny w EURO: 77 930,77 EURO

Całkowity koszt kwalifikowalny z PLN: 359 845,31 PLN

Okres realizacji projektu: 1.01.2023 r. – 31.03.2024 r.

 

Projekt realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów PROGRAMU SPRAWIEDLIWOŚĆ, Obszar Programowy 22 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć, NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  • 1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  • 2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  • 3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  • 4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  • 5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne