Poradnictwo rodzinne, pomoc specjalistyczna

Gliwickie rodziny zastępcze mogą liczyć na pomoc w ich codziennej pracy na rzecz swoich podopiecznych.

Niezależnie od formy pieczy zapewniamy pomoc specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wspierają zarówno rodziców zastępczych, jak i dzieci w ich funkcjonowaniu w nowej rzeczywistości:

 • psychologów
 • pedagogów
 • pracowników socjalnych
 • terapeutów środowiskowych
 • specjalistów pracy z rodziną

Wsparcie specjalistów obejmuje następujące obszary:

 • rozpoznawanie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn trudności w rodzinie – jest realizowane w sposób ciągły przy aktywnym udziale rodziny,
 • praca z rodziną przejawiającą trudności w funkcjonowaniu, w szczególności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, w kierunku nabycia i wzmocnienia kompetencji społecznych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • przeprowadzanie konsultacji i poradnictwo specjalistyczne dla osób dorosłych, w tym zapewnianie wsparcia psychologicznego,
 • psychoterapia indywidualna osób dorosłych, prowadzona przez terapeutę,
 • realizowanie szkoleń specjalistycznych dla rodzin, psychoedukacja oraz zapewnienie działań profilaktycznych, w szczególności poprzez Trening Umiejętności Wychowawczych oraz szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności społecznych,
 • prowadzenie konsultacji i poradnictwo specjalistyczne dzieci i młodzieży,
 • diagnoza psychologiczna dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w tym diagnoza stanu psychicznego dziecka – jego funkcjonowania, potrzeb, deficytów, ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej;
 • umożliwianie kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi, przebywającymi w rodzinach zastępczych, w celu podtrzymania więzi emocjonalnych;
 • prowadzenie badań psychologicznych i sporządzanie opinii, dotyczących predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kandydatów na rodziny zastępcze;
 • współpraca z innymi instytucjami wsparcia społecznego, która ma na celu udzielenie wielostronnej pomocy rodzinie i poprawę sytuacji rodziny.