A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Likwidacja barier technicznych

 CO TO SĄ BARIERY TECHNICZNE?

 

Przez bariery techniczne należy rozumieć przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej samodzielne funkcjonowanie.

 

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • likwidacja wskazanych barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, jeśli usunięcie bariery związane jest z wykonaniem prac budowlanych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego zawierającego informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikającej z niego konieczności usunięcia wskazanych barier,
 • ofertę cenową w przypadku prac nie wymagających prac budowlanych,
 • tytuł prawny do lokalu tj.: umowa najmu, przydział spółdzielczy bądź akt własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier technicznych – jeśli konieczne,
 • zgodę właściciela lokalu lub budynku miejsca stałego zamieszkania na wykonanie wnioskowanego zakresu prac – jeśli konieczne,
 • kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
 • pozwolenie na budowę (przebudowę) z właściwego urzędu w przypadku, gdy zgoda taka jest konieczna,
 1. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę punktową wniosku np.:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu) – jeśli istnieją.

 

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel i realizowane są w kolejności złożenia zgodnie z ilością otrzymanych punktów.

Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.

Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do realizacji na rok następny.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania
Wnioski do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekcja Logotypów