Likwidacja barier technicznych

 CO TO SĄ BARIERY TECHNICZNE?

 

Przez bariery techniczne należy rozumieć przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.

Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić jej samodzielne funkcjonowanie.

 

 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

O dofinansowanie ze środków Funduszu na likwidację barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne (w tym dzieci i młodzież), jeżeli:

 • posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne
 • likwidacja wskazanych barier jest uzasadniona potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, jeśli usunięcie bariery związane jest z wykonaniem prac budowlanych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • wypełniony druk zaświadczenia lekarskiego zawierającego informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz wynikającej z niego konieczności usunięcia wskazanych barier,
 • ofertę cenową w przypadku prac nie wymagających prac budowlanych,
 • tytuł prawny do lokalu tj.: umowa najmu, przydział spółdzielczy bądź akt własności lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier technicznych – jeśli konieczne,
 • zgodę właściciela lokalu lub budynku miejsca stałego zamieszkania na wykonanie wnioskowanego zakresu prac – jeśli konieczne,
 • kopię pełnomocnictwa notarialnego lub postanowienia sądu w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub opiekuna prawnego,
 • pozwolenie na budowę (przebudowę) z właściwego urzędu w przypadku, gdy zgoda taka jest konieczna,
 1. Do wniosku można dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą mieć wpływ na ocenę punktową wniosku np.:
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z Wnioskodawcą (oryginały do wglądu) – jeśli istnieją.

 

Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel i realizowane są w kolejności złożenia zgodnie z ilością otrzymanych punktów.

Wnioski złożone w danym roku budżetowym muszą zostać rozpatrzone, a w przypadku przyznania dofinansowania rozliczone  w danym roku budżetowym.

Wnioski niezrealizowane z powodu niewystarczającej ilości środków nie przechodzą do realizacji na rok następny.

UWAGA!!! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

 

Podstawa prawna oraz zasady przyznawania dofinansowania
Wnioski do pobrania