Świadczenia opiekuńcze

Ustawa o świadczeniach rodzinnych przewiduje 2 rodzaje świadczeń z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną:

 • świadczenie pielęgnacyjne
 • specjalny zasiłek opiekuńczy

Główne różnice między świadczeniami:

Specjalny zasiłek opiekuńczy:

 • kwota zasiłku wynosi 620 zł miesięcznie,
 • przyznanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenie pielęgnacyjne:

 • kwota świadczenia w 2023 r. wynosi 2458 zł miesięcznie (co roku podlega waloryzacji),
 • przyznanie świadczenia nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

Dokumentem niezbędnym do otrzymania świadczenia jest posiadanie orzeczenia o:

 1. znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami (tzw. pkt „7” i „8” na orzeczeniu „wymaga”):
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Orzeczenia z ZUS również są dokumentem uwzględnianym w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b Ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z 21 października 2014 r. (sygn. akt K 38/13) orzekł, że przepis ten, uzależniając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od momentu powstania niepełnosprawności narusza Konstytucję. Pomimo wyroku, nie doszło do zmiany przepisów prawa.

Coraz większe grono opiekunów osób niepełnosprawnych w procedurze odwoławczo-skargowej uzyskuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku korzystania z innego świadczenia w niższej wysokości w tut. Ośrodku klient ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie świadczenia. W tym celu niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia (określającego wybrane świadczenie).

Zgodnie z art. 27 ust. 5 w/w Ustawy w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

 1. świadczenia rodzicielskiego lub
 2. świadczenia pielęgnacyjnego, lub
 3. specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub
 4. dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, lub
 5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Ustawa wskazuje także, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje m.in., jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury.

Pomimo zapisu w ustawie nie dającego możliwości przyznania świadczenia w takiej sytuacji niektórzy klienci mający niższą emeryturę, niż kwota świadczenia pielęgnacyjnego zdecydowali się na procedurę odwoławczo-skargową i otrzymali przedmiotowe świadczenie.

Jak uzyskać świadczenie?

 1. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem infolinii 32 335 97 14, 32 335 97 20 – udzielimy odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania oraz pomożemy wypełnić wniosek.
  Wpływ na przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego mają również inne przesłanki. Pracownik po zapoznaniu się z indywidualną sytuacji określi, czy i ewentualnie jakie dodatkowe dokumenty będą musiały być dołączone do wniosku, celem uniknięcia dodatkowej wizyty
  w Ośrodku.
 2. Wypełnij wniosek:

  Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem prawidłowo wypełnionego wniosku:

 3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację związaną z przebiegiem zatrudnienia w związku z koniecznością ustalenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych opłaconego okresu składkowego oraz nieskładkowego wnioskodawcy.
 4. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne można złożyć:- u pracownika tut. Ośrodka – w tym celu prosimy o rezerwację terminu wizyty w wybranym przez siebie dniu i godzinieumów się na wizytę
  Rezerwacji wizyty dokonać można także za pośrednictwem infolinii: 32 335 97 14, 32 335 97 20.- wysłać go na adres Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej- złożyć go za pośrednictwem platformy EPUAP lub PIU
 5. Przeanalizujemy otrzymaną dokumentację sprawy. W razie konieczności skierujemy wezwanie o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
 6. W przypadku korzystania z innego świadczenia wskazanego w ustawie należy złożyć stosowne oświadczenie o wyborze jednego z nich.
 7. Na końcowym etapie Ośrodek wyda decyzję odmawiającą przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała później, niż wskazują przepisy prawa).
 8. W przypadku podtrzymania chęci otrzymania świadczenia należy złożyć odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem tut. Ośrodka.
 9. Oczekiwanie na rozstrzygnięcie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.Na każdym etapie postępowania w razie jakichkolwiek pytań i problemów zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą Państwu nieodpłatnej pomocy.Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego znajdują się w zakładce „świadczenie pielęgnacyjne”.