Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Sport kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Kto może ubiegać się o pomoc?

O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:

 • Prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób z niepełnosprawnością przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku
 • Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 • Udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,

Wymagane dokumenty

 1. Oświadczenia wnioskodawcy wraz z klauzulą RODO sporządzone wg wzoru określonego w załączniku  nr 1 do wniosku
 2. Szczegółowy kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku
 3. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub  wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące),
 4. Statut/ regulamin (zawierający informacje o działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych),
 5. program merytoryczny imprezy
 1. dokumenty potwierdzające posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł (wraz z wysokością kwot) na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
 2. Dokument/y potwierdzający/e prowadzenie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
 1. Upoważnienie/ pełnomocnictwo do reprezentowania Wnioskodawcy
 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, ZUS, Urzędu Skarbowego
 3. Zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego wraz z informacjami o ewentualnych obciążeniach,
 1. Oświadczenie o zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
 2. Udokumentowanie informacji dotyczącej zatrudnienia specjalistycznej związanej z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych niezbędne do realizacji zadania
 3. Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności wraz ze wskazaniem liczby niezbędnych opiekunów
 4. Inne dokumenty w zależności od formy prowadzenia działalności.

W przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą:

 1. Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej o okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie.
 2. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny,  z którym jest związana pomoc de minimis
 3. oświadczenie, że wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej:

 1. Potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statutu zakładu pracy chronionej
 2. Informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.
 3. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie  o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie
 4. Informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Wniosek należy wypełnić i złożyć poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia (SOW) w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Dofinansowanie będzie realizowane po zatwierdzeniu przez Radę Miasta zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON oraz do ich wyczerpania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 100 z póź.zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 926).