Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (edycja 2021)

flaga i herb RP

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”-
EDYCJA 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinasowania wynosi 522 746,10 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Program umożliwia bezpłatne skorzystanie z pomocy osobistego asystenta
w szczególności przy:

 • przemieszczaniu się przez uczestnika Programu w wybrane miejsce (np. dom – praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, instytucje finansowe, znajomi, rodzina, itp.);
 • korzystaniu z dóbr kultury, sportu, rekreacji, miejsc kultu religijnego;
 • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika Programu w ich realizacji;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Osoba z niepełnosprawnością może dokonać samodzielnego wyboru osoby asystenta spełniającego poniższe kryteria:

 • posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub opiekuna prawnego.

Pełnoletni mieszkańcy Gliwic, legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym), zainteresowani udziałem w programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego,
 2. ankietę potrzeb (zał. nr 1 do karty zgłoszenia),
 3. oświadczenie, o wskazaniu asystenta (w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego – zał. nr 2 do karty zgłoszenia).

Wypełnione druki należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

 • osobiście w godzinach urzędowania (poniedziałek 8.00 – 16.30, czwartek 8.00 – 13.00);
 • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ds@ops.gliwice.eu lub
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania miejsc.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

 

Druki do pobrania TUTAJ