Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka

Jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka można przyznać w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1800,00 zł.

Przy rozpatrywaniu wniosku o jednorazowe świadczenie uwzględnia się opinię organizatora rodzinnej pieczy.

Szacunkowa wartość poszczególnych artykułów, realizowanych w ramach świadczenia określana jest we współpracy z rodziną zastępczą lub osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka, na podstawie rozeznania cen oraz zgodnie z zasadami gospodarności  i racjonalności.

Rodzina zastępcza lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka jest zobowiązana do rozliczenia przyznanego świadczenia w postaci rachunków/faktur, składanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach w terminie do 2 miesięcy od daty wypłacenia świadczenia.

W przypadku nierozliczenia przyznanego świadczenia w wyznaczonym terminie bądź stwierdzenia wykorzystania świadczenia niezgodnie z ustaleniami, rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zobowiązuje się do zwrotu świadczenia w całości lub w części stanowiącej różnicę pomiędzy zakupami uzgodnionymi a faktycznie dokonanymi.

Dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka (należy wypełnić wniosek):