Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (edycja 2024)

flaga i herb RP

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje o realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 694 518,00 zł.

Cel Programu:

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem lub równoważnym poprzez czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

Adresaci Programu:

członkowie rodzin lub opiekunowie, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być:

 • w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (maksymalnie 240 godzin rocznie);
 • w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, lub które otrzyma pozytywną opinię gminy, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). przez maksymalnie 14 dni w roku.

Uczestnik Programu:

 • nie ponosi odpłatności za tę usługę;
 • może samodzielnie wskazać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
 • może samodzielnie wskazać placówkę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Dokumenty, które należy złożyć:

Mieszkańcy Gliwic, zainteresowani udziałem w Programie wypełniają kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, do której należy dołączyć:

 1. kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego, orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
 2. podpisaną klauzule informacyjne RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (załączniki nr 2 i 3 do karty zgłoszenia do Programu);
 3. oświadczenia (załącznik nr 4 do karty zgłoszenia do Programu).

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024

Forma składania zgłoszeń:

 • osobiście w godzinach urzędowania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 20 oraz przy ul. Górnych Wałów 9 (biuro podawcze);
 • drogą pocztową na adres Ośrodka
 • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 516 040 156, 332 44 50 lub za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Karta zgłoszenia do programu do pobrania na naszej stronie.