Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów jego utrzymania.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich przysługuje dodatek w wysokości 274 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów jego utrzymania.

W przypadku, gdy dodatki przysługują rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka za niepełny miesiąc kalendarzowy, dodatki wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka lub osoby, o której mowa w art. 37 ust. 2–6, w danym miesiącu kalendarzowym.

Świadczenia przyznaje się od dnia:

  • faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko lub osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
  • od którego osoba, o której mowa w art. 37 ust. 4–6, przebywa odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od dnia wyrażenia przez starostę oraz odpowiednio rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka zgód, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 4–6.

W przypadku powierzenia rodzinie pomocowej opieki i wychowania nad dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, rodzinie pomocowej wypłaca się dodatki przysługujące rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, o których mowa w art. 81, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w danym miesiącu w tej rodzinie pomocowej.

Dokumenty, które należy dostarczyć, aby otrzymać dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (należy wypełnić wniosek):

W przypadku ubiegania się o dodatek ze względu na orzeczenie o niepełnosprawności do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.